Saturday, June 6, 2009

सोपे नाटक

नाटक कोणी लिहू नये
ते करणे कोणा नच ये
खटाटोप फारच असतो
अपयश सर्प तरी डसतो ।
लाबलचक शेतावाणी
घोकावी भाषणें कुणी
प्रॉम्टिंग जर का जोराने
केले तर हॉल दणाणे ।
प्रॉम्टिंगजर का केले हळू
पात्रे लागती बावचळू ।
तरिही मी नाटक लिहिले
अन् लोकांना आवडले ।
वाचनालयीं ते घडले
नट होते वाचत बसले
वाचत असतांनाच नट
करीत होते संवाद ।
लांबलचक क्लिष्ट भाषणे
म्हणती नट कौशल्याने
प्रॉम्टिंग तर मुळी नव्हते
लोक थक्क झाले होते ।
पण अंदर की बात अशी
तुम्हां सांगतो घडली जशी
एकुण एक ऩटा हाती
नाटकाची मम प्रत होती ।

पण प्रत्येक प्रती वरचे
कव्हर निरनिराळे होते ।

शरद काळे
ग्वाल्हेर, 1959